تاريخ : شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۱ | 22:58 | نویسنده : باقری

   بسمه تعالی            

«سوالات فرا دانش ادبیات فارسی پایه ی سوم راهنمایی فصل پنجم »

 

 

1

 

بیت «دشمن دانا که غم جان بود // بهتر از آن دوست که نادان بود » را به نثر ساده وروان بر گردانید(درک وفهم)

 

 

 

2

ازبین واژه های داده شده معنی واژه های نادرست را پیدا کرده وصحیح آن را بنویسید .(تجزیه وتحلیل )

 

الف ) نهفت (پنهان کرد )   ب ) تهمت ( افترا )      ج )عدو ( دوست )    د ) مهل (رها نکن )

 

 

3

 

آرایه ی به کار رفته در بیت زیر را پیدا کنید وبنویسید.( کاربردی )

 

 « پایش از آن پویه در آمد زدست              مهر دل و مهره ی پشتش شکست ».

 

 

4

فعل های پیشوندی را از بین فعل های زیر پیدا کنید وبنویسید .(کاربردی )

( بر افراشت – همی گفت – نرفت – بر داشت – فرا خواند – بخندید )

 

 

 

5

با واژه های زیر یک بند ادبی بنویسید . (ترکیب )

( دانایی – توانایی – سربلندی – چاره اندیشی )

 

 

6

نام نویسندگان آثار « قابوسنامه، الهی نامه ،اخلاق ناصری » را از میان نویسندگان زیر یافته وبنویسید .(کاربردی )

 ( میبدی – عنصرالمعالی – خواجه عبدالله انصاری – ناصر خسرو – خواجه نصیر الدین طوسی )

 

 

7

 

مفهوم عبارات زیر را بنویسید .( درک وفهم )

الف -  تمام زیرکی را عاقبت شناسی نام نه . ( ..................................................................... )

 

ب – معیشت تنگ را به توکل دفع کن .       ( ...................................................................... )

 

ج – هر چه دون خدای است همه را باطل دان .(..................................................................... )

 

 

8

واژه های هم خانواده را از میان واژه های زیر جسته وبنویسید .(تجزیه وتحلیل )

 

 ( هجر – مشغول – مهاجرت – امن - منیت – امنیت )

 

 

9

مفهوم ابیات « کم گوی به جز مصلحت خویش مگوی                 چیزی که نپرسند ،تو از پیش مگوی

                  دادند دو گوش ویک زبانت ز آ غاز                    یعنی که دو بشنو ویکی بیش مگوی »                  را به زبان ساده وروان بنویسید.(درک وفهم )

 

 10

در جمله های زیر ،معنای واژه ها وعبارات مشخص شده را بنویسید.( درک وفهم )

الف) شر نخواهی ، بدی بگذار. (............... )

 

ب) رسول خدا می فرماید:«حلال نیست از برادر مسلمان بیش از سه روز زبان باز گرفتن».  (....................)

 

ج  ) از گفتار خیره پرهیز کن . ( ............... )

 

 

11

آرایه های به کار رفته در گزینه ی الف وب را بنویسید .( تجزیه وتحلیل )

الف – دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت      دائما  یکسان نباشد حال دوران غم مخور

ب – ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند                 چون تورا نوح است کشتیبان زتوفان غم مخور

 

12

شخصیت مورد اشاره در بیت تخلص را در یک بند توصیف کنید .( تر کیب )

 

حافظا ،در کنج فقر وخلوت شب های تار         تابود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

 

13

قالب غزل را در شعر حافظ وقالب مثنوی را درشعر نظامی مقایسه کنید .(ارزشیابی )  

 

 

14

پیام شعر حافظ ( پرتو امید ) را در یک بند بنویسید ( ترکیب ) 

 

 

 

15

 

با توجه به عبارت زیر به پرسش های زیر پاسخ دهید . ( تجزیه وترکیب )

« داد ده تا داد یابی . خوب گوی تا خوب شنوی اگر طالب علم باشی پرهیز گار وقانع باش وعلم دوست وبردبار وکم سخن ودور اندیش .

1-      مفعول ومسند را مشخص کنید

2-      فعل های مضارع را در عبارت بالا مشخص کنید .

3-      فعل هایی که به قرینه ی لفظی در عبارت بالا حذف شده است آن ها را مشخص کنید وبنویسید .

 

 

16

 

پیام بیت زیر را در یک بند بنویسید.(ترکیب ) .

 « به اندازه ی بود باید نمود           خجالت نبرد آن که ننمود وبود »

 

17

نقش دستوری کلمات مشخص شده را پیدا کنید  وبنویسید . ( درک وفهم )

 – در میان جمع هیچ کس را پند مده .

 

 

18

نثر تاریخی را با نثر امروزی از جهت نوشتار وسبک مقایسه کنید .( ارزشیابی )

 

 

19

 

در بیت زیر شاعر چه توصیه ای برای خود وما می کند .در یک بند بنویسید .( ترکیب )

« حافظا ،در کنج فقر وخلوت شب های تار       تا بود وردت دعا ودرس قر آن غم مخور »

 

 

  20

 

 

شبه جمله را با مثالی توضیح دهید ( درک وفهم )

 

 

 

 

«من ا... توفیق »                     طراح سوالات : طاهر باقری ( ناحیه  4 تبریز )